Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Rada Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A
www.notariusze.lodz.pl
email: biuro@notariusze.lodz.pl

Zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót remontowo – budowlanych, obejmujących ułożenie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej na tarasie dostępnym z I – go piętra budynku, wykonanie napraw warstwy ocieplającej ściany zewnętrzne parteru ( zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 24.05.2010 r. ), a także naprawy fug i drobnych uszkodzeń wykładzin ceramicznych na powierzchniach tarasu i schodów na poziomie terenu, od strony ogrodu.

Ofertę należy sporządzić wg opisu technicznego zakresu robót budowlanych i dokumentacji kosztorysowo – przedmiarowej zamieszczonych na stronie internetowej: www.notariusze.lodz.pl

W ofercie należy podać :
- cenę wykonania robót remontowych – budowlanych,
- dokument charakteryzujący oferenta:
a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – kserokopię dokumentu tożsamości
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta i zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta ,
b) w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,
c) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie
oryginału.
d) referencje trzech podmiotów którym oferent wykonał prace remontowe o podobnym charakterze.

Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 05 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00, w siedzibie Izby Notarialnej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 119 a, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą (imieniem i nazwiskiem) i adresem oferenta, z dopiskiem: „REMONT”- nie otwierać przed dniem 05 sierpnia 2011 r. przed godz. 15.00

Izba Notarialna w Łodzi zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Ogłoszenie o przetargu (PDF)
Umowa (PDF)
Opis zakresu robót przewidywanych do wykonania (PDF)
Karta gwarancyjna (PDF)
Kosztorys nakładczy (PDF)

Jeżeli twoja przeglądarka zamiast pobrać, otwiera żądany dokument, możesz go pobrać klikając łącze dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie "Zapisz element docelowy jako"

Do otwierania pilków z rozszerzeniem ".pdf" służy program Adobe Reader. Możesz go pobrać ze strony producenta, klikając na poniższą ikonę:

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.